درب فرفورژه با گلنرده 5 کیلویی ، 15  کیلویی و 20 کیلویی