حفاظ شاخ گوزنی در شهر قدس

حفاظ شاخ گوزنی بوته ای  ساده و خاردار در شهر قدس ، حفاظ شاخ گوزنی آبشاری ساده و سر نیزه ای در شهر قدس ، حفاظ شاخ گوزنی طرح  نخل مرداب در شهر قدس ،  حفاظ لیلیوم در شهر قدس ، حفاظ مدل  پای مرغی شاخ گوزنی در شهر قدس ، حفاظ نیزار شاخ گوزنی در شهر قدس ، حفاظ شاخ گوزنی ارتفاع 50 سانتی متر ، 60 ، 70 ، 80 ،90 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 ، 140  و 150 سانتی متر در شهر قدس ، ساخت انواع حفاظ  فرفورژه با میلگرد سایز 8 تا 14 سانتی متر و نصب انواع حفاظ شاخ گوزنی در شهر قدس